Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Хобта В.В., ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Донизу

Хобта В.В.,  ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Empty Хобта В.В., ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по Igor Kokovikhin на тему Ср Лист 15, 2017 1:47 pm

В.В. Хобта, студент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Функціонування суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах має певні особливості, головною з яких є їх інтеграція у процес глобалізації. За цих умов національні підприємства поступаються іноземним, оскільки закордонні суб’єкти господарювання, що все більше насичують український споживчий ринок, є більш інноваційні та конкурентоспроможні.

На сучасному етапі конкурентний споживчий ринок характеризується стрімким зростанням потреб споживачів, що свідчить про посилення конкурентної боротьби, зміцнення позицій конкурентів та скорочення термінів впровадження інноваційних процесів [1, с. 68]. Конкуренція змушує суб’єктів господарювання перманентно здійснювати маркетингові дослідження суперників, ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення, що зумовлюють подолання негативних наслідків їхнього конкурентного тиску та сприяють стабільному розвитку суб’єкта господарювання в умовах посилення конкуренції, тобто забезпечують його конкурентоспроможність на споживчому ринку.

Конкурентоспроможність є однією із центральних категорій сучасної економічної науки, з якою традиційно пов’язують успішність функціонування суб’єктів господарювання, ефективність та стабільність розвитку ринкового механізму в цілому. Конкурентоспроможність підприємства найчастіше пов’язують з такими властивостями як: здатність виготовляти конкурентоспроможну продукцію, надавати якісні послуги, спроможність до продуктивного та ефективного використання ресурсного потенціалу, впроваджувати інновації, забезпечувати розвиток у перспективі, здатність задовольняти зростаючі потреби споживачів тощо.

За нашим переконанням, конкурентоспроможність підприємства можна визначити як спроможність суб’єкта господарювання краще забезпечувати пропозицію товарів чи послуг, порівняно із конкурентами, за рахунок надання товарам чи послугам специфічних властивостей за умов дотримання стандартів якості.

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємства, важливе значення має виявлення, обґрунтування і класифікація чинників та резервів, що обумовлюють її рівень. За ступенем залежності від підприємства, весь набір чинників можна поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників можна віднести: умови інвестування в галузі, регіоні, країні; тенденції технічного розвитку; рівень конкуренції; ресурсозабезпеченість тощо [1, с. 98].
Під внутрішніми чинниками розуміють: впровадження у виробництво нової техніки, прогресивної технології, дієвих економічних стимулів; підвищення кваліфікаційного рівня працівників; формування системи конкурентних відносин у діяльності персоналу тощо. Вони можуть регулюватися на рівні підприємства у цілому, структурного підрозділу, первинного колективу і робочого місця.

Основними чинниками, які визначають конкурентоспроможність підприємства, також є: стратегія підприємства, наявність матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, інноваційний потенціал, частка ринку, ефективність менеджменту, випуск конкурентоспроможної продукції, послуг.

Швидкість, ефективність, оригінальність, орієнтація на споживача, якість та продуктивність – це чинники, які можуть привести до зайняття підприємством більш вигідної конкурентної позиції, у тому числі у глобальній економічній системі. Необхідність постійного дотримання належного рівня фінансового  стану як підприємств, так і галузі, зумовлюється об’єктивно наявними для кожного суб’єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності.

До основних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємства на сучасному етапі з урахуванням глобалізацій них тенденцій нами віднесено:
– ґрунтовне вивчення запитів споживачів та аналіз конкурентів;
– формування маркетингової стратегії;
– створення нової продукції, послуг;
– покращення якісних характеристик продукції;
– модернізація техніко-технологічної бази;
– удосконалення обслуговування у процесі купівлі продукції та післяпродажного сервісу;
– підвищення якості управління;
– удосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем;
– удосконалення організації інноваційної діяльності;
– впровадження нових інформаційних технологій;
– дослідження ресурсомісткості кожного товару за стадіями його життєвого циклу;
– розвиток логістичних процесів на підприємстві тощо.

Таким чином, з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств необхідно розробляти і впроваджувати комплексну систему заходів, спрямованих на забезпечення якості продукції та послуг. Розвиток конкурентного споживчого ринку потребує створення умов щодо підвищення рівня пропозиції високоякісних товарів та послуг, а також забезпечення публічності і інформаційної відкритості ринку за цінами і якістю послуг. Це забезпечить споживачам можливість вільного вибору продукції та послуг, зробить ціну і якість предметом конкуренції.

На наш погляд, ключовим аспектом щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства у сучасних умовах та у контексті інтеграційних процесів має стати розробка та імплементація механізму «ціна-якість», що дозволить стимулювати дослідження попиту на різні категорії продукції та послуг і здійснювати аналіз рівня конкуренції, підвищувати якість пропонованих товарів та послуг, знаходити оптимальний баланс між їх ціною і якістю.

Список використаних джерел
1. Безпарточний М.Г. Обґрунтування механізмів забезпечення ефективного розвитку торговельних підприємств України: монографія / М.Г. Безпарточний. – Полтава: ПП «Видавництво Арта», 2015. – 280 с.
2. Безпарточний М.Г. Формування конкурентного середовища господарювання торговельних підприємств на споживчому ринку України / М.Г. Безпарточний // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Мукачеве: Видавництво «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 1(3). – С. 61-67.
3. Bezpartochnyi M. Use of cluster analysis to ensure the effective functioning and development of retail / M. Bezpartochnyi, M. Živitere, V. Riashchenko // Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – Vol. 2. – P. 51-55.

Igor Kokovikhin

Кількість повідомлень : 10
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Хобта В.В.,  ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Empty Re: Хобта В.В., ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по TerelaEvg на тему Пт Лист 17, 2017 11:41 am

Чи можна використовувати "нецінові" методи конкурентної боротьби для забезпечення конкурентноспроможності підприємства?

TerelaEvg

Кількість повідомлень : 27
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі