Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Даценко В.М. ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Донизу

Даценко В.М. ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ Empty Даценко В.М. ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Створювати по Admin Ср Лист 15, 2017 5:29 pm

В.М.Даценко,магістр спеціальності Економічна кібернетика,група  ЕК-51м
Науковий кервник-Є.М.Ємець, к.ф-м.н, професор, професор кафедри
економіки підриємства  та економічної кібернетики


ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ  ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ  РІШЕНЬ

У Кожного підприємства є свої заздалегідь поставлені певні цілі своєї діяльності. Ефективне досягнення поставленої мети можливе лише внаслідок прийняття таких управлінських дій, які розроблені якісно, є оптимальними, обґрунтованими та послідовно реалізуються. Звідси випливає необхідність розуміння сутності категорії господарське рішення, вивчення основних правил, прийомів та наукових методів їх розробки.
Поняття рішення в науковій літературі визначається по-різному. Найповніше сутність категорії розкривається у такому її трактуванні: рішення – це результат вибору з безлічі варіантів певних альтернатив. Звідси, господарське рішення – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування та вибору альтернативи із сукупності варіантів досягнення конкретної мети підприємства (установи, організації) як господарюючого суб’єкта.

Будь яке господарське рішення передбачає наявність обов’язкових елементів: предмету – що конкретно розглядається; мети й причин розробки рішення, суб’єкту – той, хто приймає рішення та об’єкту – виконавець рішення.
Прийняття ефективного рішення залежить також від наявності певних умов та усунення перешкод. Для вибору найкращого рішення необхідно скористатися надійними інструментами оцінки їх ефективності. Якщо порівнювати процеси, у яких використовуються однакові ресурси, то кращим буде те рішення, де вищий результат (чи нижчі витрати ресурсів). Набагато складніші ситуації, коли досягаються різні ефекти за використання різних ресурсів. У таких випадках часто використовують критерій ефективності, що виглядає як деякий відносний, питомий ефект, тобто результат, який припадає на одиницю ресурсів, що використовуються. Індикаторами такої оцінки служать багато показників ефективності: продуктивність праці, фондовіддача, матеріалоємність, собівартість, рентабельність тощо.
Господарське рішення буде ефективне, якщо воно реалізовано відповідно до запропонованих вимог. Однак, при реалізації довгострокових цілей, важко оцінити ступінь ефективності прийнятих рішень щодо досягнення кінцевих результатів, тому завжди виникає необхідність перегляду прийнятих рішень та їх корегування.

В умовах економіки ризик є ключовим елементом підприємництва. Під ризиком розуміють імовірність втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів чи поява додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і фінансової діяльності. Ризик розглядається як діяльність, що пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі якого існує можливість кількісно і якісно оцінити вірогідність досягнення передбаченого результату, невдачі та відхилення від мети.  Наука, що вивчає ризик, називається ризикологія. Вона досліджує його сутність, причини виникнення, форми прояву і роль в житті людей.  Ризикова ситуація – це поєднання, сукупність різних обставин і умов, щостворюють певну обстановку для того чи іншого виду діяльності.

     Підприємницький ризик –  це об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія, яка характеризує невизначеність кінцевого результату діяльності,  внаслідок дії на нього низки об’єктивних та суб’єктивних факторів, які не можуть бути врахованими при його плануванні.
      
Причинами виникнення підприємницького ризику є:

 • -зіткнення суперечливих інтересів;
 • -неповнота, недостатність, низька якість інформації, яка використовується при прийнятті господарських рішень;
 • -відносна обмеженість свідомої діяльності людей, неминучі відмінності в ідеалах, намірах, оцінках та ін.;
 • -обмеженність, недостатність матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, потрібних для здійснення підприємницької діяльності;
 • -неможливість однозначного сприйняття об’єкта при сформованих в даних умовах рівні і методах наукового пізнання;
 • -імовірнисний характер науково-технічного прогресу.

     
 Існують такі види підприємницьких ризиків:

 • -Операаційні(комерційні та виробиничі);
 • -Фінансові(процентні, кредитні та валютні);
 • -Інвестиційні(інвестиційні та інноваційні).

           Операційні ризики – група ризиків, що виникають в процесі поточних операцій підприємства. До неї відносять комерційні та виробничі ризики.
     
 Комерційні ризики – ризики, що виникають в процесі реалізації товарів і послуг, створених чи придбаних підприємцем.Основні причини:

 • -зниження обсягів реалізації;
 • -пдвищення закупівельної ціни товару;
 • -непередбачее зниження обсягів закупок;
 • -втрати товару;
 • -втрати якості товару в процесі транспортування;
 • -підвищення витрат обертання у порівнянні з наміченими в результаті виплати штрафів;


     Виробничі ризики – імовірність збитків чи додаткових витрат пов’язаних з перебоями чи зупинкою виробничих процесів, порушенням технології виконання операцій, низькою якістю сировини чи незадовільною роботою персоналу тощо. Основні причини:

 • - зниження намічених обсягів виробництва і реалізації продукції;
 • - зниження цін у зв’язку з неякісною продукцією;
 • - збільшення матеріальних витрат;
 • - збільшення фонду оплати праці;
 • - збільшення податкових платежів та інших відрахувань тощо.

     
Фінансові ризики – ризики, щи виникають при здійсненні фінансових угод, виходячи з того, що у фінансовому підприємництві в ролі товару виступає валюта, цінні папери або кошти. До фінансових ризиків відносяться процентний, кредитний та валютний ризики.
      
Процентний ризик – ризик, який виникає через коливання процентних ставок, що приводить до зміни витрат на виплату чи відсотків доходів на інвестиції до зміни до величини прибутку.

           Кредитний ризик – імовірність банком часткової або повної витрати суми кредиту та процентів за користування кредитом або отримання доходу на вкладений капітал внаслідок впливу чинників зовнішнього та внутрішнього походження. Причини виникнення кредитного ризику:

 • - несумлінність позичальника;
 • - погіршення конкурентного становища підприємства, яке одержало кредит;
 • - некомпетентність керівництва підприємства тощо.

      
Валютний ризик – імовірність фінансових втрат, внаслідок зміни курсу валют у період зміни контракту між фізичиними особами та виробництвом і розрахунків по ньому. Розрізняють три види: економічний, ризик переводу, ризик угод.
     
 Економічний валютний ризик полягає у тому, що вартість активів і пасивів може змінюватись через майбутні зміни валютного курсу. Валютний ризик переводу має бухгалтерську природу і пов’язаний з різноманіттям в обліку активів і пасивів підприємства в іноземній валюті. Ризик угод – імовірність наявних валютних збитків по конкретних операціях в іноземній валюті.
      
 Інвестиційний ризик – ймовірність виникнення непердбачених фінансових витрат в ситуації невизначеності інвестиційної діяльності. Розрізняють систематичні і несистематичні ризики, ризик реальних інвестицій, ризик портфельних інвестицій. Систематичний ризик пов’язаний зі змінами інвестиційного клімату, несистематичний – притаманний конкретному об’єту або діяльності конкретного інвестора.
       Інвестиційні ризики представлені напрямами вкладення коштів. Якщо кошти вкладались в основні фонди, то існує  ризик реальних інвестицій, а якщо у фінансові інструменти, то існує ризик портфельних інвестицій.
      
 Інноваційні ризики – імовірність втрат, що виникають при вкладенні засобів у виробництво нових товарів і послуг, які можливо не знайдуть очікуваного попиту на ринку.
      
 Інноваційні ризики поділяють:

 • -об’єктивний – коли в розпорядженні суб’єкту, який здійснює вибір із декількох альтернатив, є об’єктивні імовірності отримання припустимого результату;
 • -суб’єктивний – коли імовірності наставання очікуваного результату можуть бути отримані тільки на підставі суб’єктивних;
 • -об’єктивно-суб’єктивний – коли суб’єкт в процесі вибору і реалізації альтернативи має я об’єктивними, так і суб’єктивними ймовірностями.

     
 Для оцінки ризику і прийняття обгрунтованих господарських рішень виникає необходність збору вихідної інформації про носії ризику. Ця стадія включає два блоки: збір інформації про структуру об’єкта і виявлення небезпек або інцидентів. Розроблено багато методів щодо виявлення ризику, кожен з яких допомагає отримати інформацію про характер ризиків, що є характерними для певного виду діяльності.
     
 Який би план не був розроблений, він повинен мати власний бюджет і економічне обгрунтування, щоб витрати на вивлення ризиків не перевищили збитки від них.Список літератури
1. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : опорний конспект лекцій / укладачі: В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 57 с.
2. Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 240 с.
3. Андрєєва Т. Є. Ризик у ринковій економіці : навч. посіб. / Т. Є. Андрєєва, Т. Е. Петровська. – Х. : Бурун Книга, 2005. – 128 с.
4. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : [навч. посіб.] / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
5. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.
6. Кондрашихін А. Б. Теорія та практика підприємницького ризику (Авторизований доступ) : навч. пос. / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа. – К. : ЦУЛ, 2009. – 224 с.
7. Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. метод. посіб. для сам. вивч. дисц. / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К. : КНЕУ, 2006. – 188 с.
8. Кузьмін О. Є. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Г. Л. Вербицька, О. Г. Мельник. – Львів : Нац. ун-т «Лівівська політехніка», 2008. – 212 с.
9. Лук'янова В. В. Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук'янова, Т. В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
10. Мороз О. Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику : монографія / О. Матвійчук, А. Мороз. – Вінниця : Універсум, 2003. – 177 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 12
Дата реєстрації : 14.11.2017

https://economytyday.ukraine7.com

На початок Донизу

Даценко В.М. ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ Empty Re: Даценко В.М. ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Створювати по TerelaEvg Пт Лист 17, 2017 11:23 am

Дізнався багато нового,дякую.

TerelaEvg

Кількість повідомлень : 27
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі