Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Політько Д.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Донизу

Політько Д.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  Empty Політько Д.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по Admin Ср Лист 15, 2017 5:58 pm

Д.В. Політько, студент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 
ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
 
Дослідження напрямів використання прибутку підприємства передбачає здійснення відповідного моніторингу способів використання грошових коштів, які залишаються після слати податків та інших обов’язкових зборів з метою підвищення ефективності здійснення операційної діяльності та функціонування підприємства. Ефективно розроблена стратегія використання прибутку підприємства дозволяє оптимізувати операційні витрати, забезпечити рентабельність та збільшити прибутковість за рахунок різних напрямів його використання. Приймаючи управлінські рішення щодо використання прибутку підприємства власник має всебічно враховувати економічну та фінансову кон’юнктуру, визначити пріоритет щодо першочергових вкладень капіталу, обсягу фінансових ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, рівня його матеріально-технічної бази, соціального розвитку колективу, можливостей прибуткового розміщення коштів на ринку цінних паперів, у грошово-кредитній сфері тощо [1, с. 128].
Механізм використання прибутку підприємства представлений на рис. 1.
 Політько Д.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  MobNoRПолітько Д.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  <a href=Політько Д.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  3
 
Рис. 1. Механізм використання прибутку підприємства [узагальнено автором за джерелом 2]
 
Дані рис. 1. свідчать, що прибуток, що залишається після сплати податків, надходить у повне розпорядження підприємства. Основні напрямки використання чистого прибутку: виробничо-технічний розвиток підприємства, соціальний розвиток, матеріальне заохочення (включаючи виплату дивідендів), інші витрати.
Підприємство в нових умовах оподаткування прибутку зацікавлене у тому, щоб його прибуток, визначений з метою оподаткування, був якомога меншим. Тому у процесі аналізу виявляються причини, які призвели до штучного завищення валових доходів і заниження валових витрат і, отже, зростання оподатковуваного прибутку та податку на прибуток. Серед причин, які призводять до цього на підприємствах нами виявлені наступні:
якщо підприємство за звітний період допускає приріст балансових залишків покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві, у залишках готової продукції, витрати коштів на суму цього приросту не вважаються валовими витратами, і це спричиняє до збільшення прибутку;
якщо підприємство, відвантаживши продукцію покупцеві і не отримавши платежу за неї, не виконує встановлені законом процедури з приводу передачі до судово-господарських органів позовних заяв щодо стягнення боргу або визнання боржника банкрутом, сума відвантаженого товару вважається валовим доходом і оподатковується податком на прибуток;
якщо підприємство витрачає кошти на потреби, не пов’язані з веденням його господарської діяльності, ці витрати до складу валових витрат не включаються, що призводить до зростання податку на прибуток;
при реалізації (продажу) товарів пов’язаним особам за цінами, нижчими від звичайних цін на такі товари, валовий доход обчислюється, виходячи із звичайних цін, тобто податок на прибуток зростає. Аналогічно, якщо підприємство має витрати на закупівлю товарів у пов’язаних осіб за цінами, вищими за звичайні ціни на такі товари, до валових витрат включаються такі витрати за звичайними цінами, що також збільшує податок на прибуток.
Розподілу чистого прибутку підприємства здійснюється за відповідними фондами його використання.
Фонд коштів на розвиток і вдосконалення виробництва витрачається на задоволення потреб, які пов’язані зі зростанням обсягів виробництва, технічним переозброєнням, удосконаленням технології виробництва та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази.
Фонд коштів, які спрямовуються на соціальні потреби, використовується на витрати, що сприяють соціальному розвитку колективу, а саме: будівництво, реконструкція, інші форми поліпшення об’єктів основних засобів соціально-культурної сфери, інші витрати у даному напрямі (крім витрат на утримання об’єктів цієї сфери, які, згідно з новими стандартами бухгалтерського обліку, здійснюються за рахунок витрат діяльності і враховуються при визначенні прибутку як фінансового результату діяльності).
Фонд коштів для матеріального заохочення використовується з метою стимулювання держателів акцій вкладати кошти у капітал підприємства, підтримки прийнятного курсу акцій на фондовому ринку через виплату дивідендів; частина чистого прибутку спрямовується на виплату винагороди працівникам за загальні результати роботи за підсумком року й на інші форми підвищення матеріальної заінтересованості працівників у досягненні високих кінцевих результатів роботи.
Резервні (страхові) фонди створюються за рахунок прибутку для використання на випадок різкого погіршення фінансового становища у результаті тимчасової зміни ринкової кон’юнктури, стихійного лиха тощо. Створення резервних (страхових) фондів за рахунок прибутку є обов’язковим у порядку і розмірах, що визначаються установчими документами підприємства.
Таким чином, реалізація системи моніторингу використання прибутку дозволяє підприємству підвищити ринкову вартість, сформувати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів та забезпечити матеріальні інтереси власників і мотивацію персоналу.
 
Список використаних джерел
1.      Безпарточний М.Г. Обґрунтування механізмів забезпечення ефективного розвитку торговельних підприємств України: монографія / М.Г. Безпарточний. – Полтава: ПП «Видавництво Арта», 2015. – 280 с.
2.      Bezpartochnyi M. Management and strategies of financial activities of trade enterprises / M. Bezpartochnyi, M. Živitere, V. Riashchenko // Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – P. 101-117.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 12
Дата реєстрації : 14.11.2017

https://economytyday.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі